نام کالاتاریخ شروعتاریخ پایانآخرین قیمت(تومان)وضعیتعکسثبت قیمت
چمن رويال 15 ميل 2m تک رنگ 1399/08/01 1399/08/30 86,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004063 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004062 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004061 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004060 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004059 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004058 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004057 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004056 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004055 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004054 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004053 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004052 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004051 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004050 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004049 Catalina 1399/08/01 1399/08/30 124,100 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004048 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004047 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004046 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت
کاغذدیواری 004044 Catalina 1399/07/10 1399/08/30 124,000 درحال معامله پیشنهاد قیمت